Трансфертне ціноутворення. Зміни 2017

0
2159

 

Законом України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (далі – Закон № 1797) з 01.01.2017 року внесено ряд змін в частині трансфертного ціноутворення.  

Надія Кузів, керівник відділу консалтингу Accountor Group, пропонує розглянути найважливіші з них.

Перш за все, хотілося б відзначити зміни у пп. 39.2.1.7 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Податкового Кодексу України (далі – ПКУ), яким передбачено суттєве збільшення вартісних критеріїв визнання контрольованих операцій:
 
- Річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку складає 150 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Тобто обсяг доходу збільшено утричі (з 50 до 150 млн. грн);
-Обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн. грн. (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік. Таким чином, обсяг операцій збільшено удвічі (з 5 до 10 млн. грн).
 
Пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ доповнено переліком операцій з нерезидентами.
 
- На відміну від попередньої редакції, контрольованими  визнаються також господарські операції через комісіонерів-нерезидентів не тільки з продажу товарів, а й з придбання товарів та/або послуг;
- Нововведенням до цього підпункту є операції, що здійснюються нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перш за все, це нововведення стосується партнерств LLP (Limited Liability Partnership, Великобританія). Варто зазначити, що перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів у розрізі держав затверджується Кабінетом Міністрів України і на даний момент він не затверджений. 
 
Отже, у випадку сплати контрагентом - нерезидентом податку на прибуток (корпоративного податку) в країні, де він зареєстрований, та за відсутності критеріїв, визначених підпунктами «а»-«в» пп. 39.2.1.1 в редакції, що діє з 01.01.2017, операції з ним не визнаються контрольованими.
 
Відповідно до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ відтепер під час визначення переліку держав  з так званою «низькоподатковою юрисдикцією» будуть враховуватися такі критерії: 
 
- Держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні (вилучено уточнення, що ставка податку на прибуток має бути загальною);
- Держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією (підпункт залишився без змін);
- Держави, компетентні органи яких не забезпечують своєчасний та повний обмін податковою та фінансовою інформацією на запити центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику (додано новий критерій). 
 
Враховуючи вищезазначені зміни до пп. 39.2.1.2 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст.39 ПКУ, перелік таких держав має бути оновлено.
 
Звертаємо увагу, що операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з 1 січня звітного року, наступного за календарним роком, у якому держави (території) було включено до такого переліку
 
Новацією є пп. 39.3.8 п. 39.3 ст.39 ПКУ, згідно якого платник податку має право визначити відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" за сукупністю декількох контрольованих операцій із однією особою, поєднаних за принципом групування.
 
Принцип групування передбачає можливість об’єднання операцій для застосування методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чисто­го прибутку та розподілення прибутку, у разі якщо такі операції є тісно взаємопов’язаними чи є продовженням одна одної або мають безперервний чи регулярний характер. До таких операцій, зокрема, можуть належати:
 
- Придбання (продаж) товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами, зокрема, операції за якими здійснюються протягом усього звітного (податкового) періоду;
- Передача (отримання) прав на використання різних нематеріальних активів, пов’язаних із одним товаром (послугою);
- Придбання (продаж) серії тісно пов’язаних продуктів (продуктової групи) та/або послуг;
- Придбання (продаж) різних товарів (робіт, послуг) за умови, що один товар (робота, послуга) або одна група товарів (робіт, послуг) створює попит на інший товар (роботу, послугу) або групу товарів (робіт, послуг).
 
Позитивною зміною для платників податків є перенесення граничного терміну подання звіту про контрольовані операції з 1 травня на 1 жовтня року, що настає за звітним.
Також законодавчо закріплено можливість виправляти помилки та недоліки шляхом направлення до контролюючого органу:
 
- До закінчення граничного строку нового звіту про контрольовані операції;
- Після закінчення граничного строку - уточнюючого звіту про контрольовані операції.
 
Варто зазначити, що подання уточнюючого звіту про контрольовані операції не звільняє платника податків від відповідальності за несвоєчасне декларування всіх операцій у раніше поданому звіті.
 
Зміни торкнулися і розмірів штрафних санкцій, пов’язаних з податковою звітністю щодо трансфертного ціноутворення. В зв’язку з підвищенням вдвічі розміру мінімальної заробітної плати з 01.01.2017 р. штрафи відтепер прив’язані до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (далі – ПМПО), встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
 
Також, п. 120.3 ст. 120 з 01.01.2017 року доповнено новим «штрафним» абзацем, а саме: неподання платником податків звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення після спливу 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати штрафу (штрафів) тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 розмірів ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожен календарний день неподання звіту про контрольовані операції (уточнюючого звіту) та/або документації з трансфертного ціноутворення. Варто зазначити, що верхня межа штрафних санкцій відсутня.
 
До ст. 120 додано п. 120.4 щодо несвоєчасності подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у раніше поданому звіті у випадку, коли платник податків самостійно до початку перевірки контролюючим органом виявив такий факт та подав звіт (уточнюючий звіт) тягне за собою накладення штрафу (штрафів) у розмірі:
 
- 1 розміру ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання звіту про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
- 1 розміру ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного декларування контрольованих операцій в поданому звіті про контрольовані операції у разі подання уточнюючого звіту, але не більше 300 розмірів ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року;
- 2 розмірів ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний календарний день несвоєчасного подання документації з трансфертного ціноутворення, визначеної пп. 39.4.6 та 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 ПКУ, але не більше 200 розмірів ПМПО, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року.
 
Підбиваючи підсумки, хотілося б зазначити, що норми Закону № 1797 в частині трансферного ціноутворення набрали чинності з 01.01.2017 року. Таким чином:
 
- Нові критерії щодо визнання господарських операцій контрольованими будуть поширюватися на операції, які проводяться платниками податків, починаючи з 01.01.2017 р.;
- Iнформація у звіті про контрольовані операції за 2016 рік має бути зазначена відповідно до критеріїв 2016 року, тобто у редакції ПКУ, яка діяла до 01.01.2017 р.;
- Звіт про контрольовані операції за 2016 рік має бути подано до 01.10.2017 р.

Accountor Group